ई-लायब्ररी प्रणालीतील यादी/अभिलेख/पत्रके

नियमित 26 व इतर यादी/अभिलेख/पत्रके

सर्व 26 अभिलेख

 1. रोजकिर्द
 2. खतावणी
 3. व्हावचर फ़ाईल
 4. पावती पुस्तक
 5. ग्रंथ दाखल नोंदवही
 6. विषयवार ग्रंथ नोंदवही
 7. वर्गणीदार सभासद नोंदवही
 8. ग्रंथ देवघेव वही
 9. वृत्तपत्रे व नियतकालिके हजेरी नोंदवही
 10. कर्मचारी हजेरीपट
 11. पगार पत्रक
 12. रोजवाचक नोंदवही
 13. अनामत रक्कम वही
 14. सभावृत्तांत वही
 15. कायम सामान नोंदवही
 16. आवक-जावक नोंदवही
 17. सरकारमान्य यादीतील ग्रंथ खरेदी नोंदवही
 18. ग्रंथ बांधणी वही
 19. ग्रंथ बाद वही
 20. ग्रंथ परिगणन वही
 21. नाशवंत वस्तु वही
 22. सांस्कृतिक कार्यक्रम नोंदवही
 23. तक्रार व सुचना वही
 24. शेरे बुक
 25. साखळी योजना नोंदवही
 26. राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान देणगी नोंदवही

इतर यादी/अभिलेख/पत्रके

 1. वार्षिक अहवाल
 2. अजेंडा अभिलेख
 3. जमा-खर्च
 4. तेरिज
 5. नफ़ा-तोटा पत्रक
 6. ताळेबंद
 7. कायम सामान अभिलेख
 8. ग्रंथ बांधणी देव यादी
 9. ग्रंथ बांधणी घेव यादी
 10. ग्रंथ देव यादी
 11. ग्रंथ घेव यादी
 12. ग्रंथ परिगणन अहवाल
 13. प्रत्यक्षात ग्रंथालयातील ग्रंथ यादी
 14. वाचकाकडील ग्रंथ
 15. बांधणीकाराकडे शिल्लक ग्रंथ
 16. ग्रंथ बाद अभिलेख
 17. नाशवंत वस्तु यादी
 18. सभासद यादी
 19. सभासद अभिलेख
 20. सभासदत्व नोंद रद्द यादी
 21. संचालक मंडळ यादी