कर्मचारी विभाग

कर्मचारी विभागामधे कर्मचारी संदर्भाती सेवा उपलब्ध आहे.

ग्रंथालयातील मंजुर पदांची माहिती या सुविधेमधे नोंदविता येते.

कर्मचारी नेमणूक केल्यानंतर कर्मचा-याची आवश्यक माहिती नोंदविणे आवश्यक आहे.

नेमणूक केलेल्या कर्मचा-याची दैनिक हजेरी

This template uses all bootstrap plugins in single file at bootstrap.js